Budowa nowej szkoły muzycznej

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze uzyskała dofinansowanie z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020 i w 2021 roku - Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. W 2020 roku rozpoczęła się budowa  budynku  kształcenia artystycznego. W 2021 roku rozpocznie się budowa budynku koncertowego. Powstanie tak bardzo potrzebny i długo oczekiwany nowoczesny obiekt dla szkoły, a tym samym dla miasta i całego województwa.


DOBRE WIEŚCI
ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA NOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

Nowa szkoła będzie przystosowana  do potrzeb edukacji artystycznej z salą koncertową i kameralną w światowym standardzie akustycznym. Poprzez zwiększenie dostępności  sal lekcyjnych dla uczniów i nauczycieli w szkole, nastąpi znaczna poprawa warunków lokalowych do realizacji zajęć lekcyjnych. Wielkość i wymagania dla poszczególnych sal lekcyjnych będą zgodne z potrzebami. Uczniowie będą realizować zajęcia edukacyjne w ramach jednego obiektu, bez konieczności przechodzenia z budynku do budynku. Zwiększy się efektywność wykorzystania czasu przez uczniów, a tym samym nastąpi poprawa dostępności do kształcenia artystycznego dla utalentowanych dzieci i młodzieży z okolicznych mniejszych miast i wsi. Oprócz sal lekcyjnych szkoła pozyska dodatkowe, niezbędne pomieszczenia, których obecnie szkoła nie posiada: sale prób dla orkiestr, chórów i zespołów instrumentalnych, szatnię ogólną, szatnie dla młodszych uczniów przed zajęciami rytmicznymi, pomieszczenia sanitarne, socjalne i dla administracji w wymaganej ilości, optymalne ciągi komunikacyjne. Nastąpi znacząca poprawa bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, poprawa higieny pracy nauczycieli i pracowników szkoły. Nowy obiekt będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W związku z realizacją inwestycji planowane jest powołanie zespołu szkół muzycznych w Zielonej Górze w skład którego wejdą obecnie istniejące szkoły muzyczne: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. M. Karłowicza oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia. W bliskiej przyszłości planowane jest również utworzenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia dla przyszłych absolwentów obecnej OSM I stopnia.

W PSM I i II st.  kształci się 320 uczniów pod kierunkiem 62 muzyków - artystów w ramach indywidualnych lekcji instrumentu oraz innych zajęć grupowych. Każdy uczeń uczy się gry na instrumencie indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela instrumentu. W budynkach szkoły tygodniowo odbywa się ponad 1000 godzin dydaktycznych, a  rocznie szkoła organizuje ponad 200 koncertów klasowych, sekcyjnych, okolicznościowych, ogólnoszkolnych, środowiskowych oraz dwa konkursy ogólnopolskie z rekomendacją MKiDN oraz sześć konkursów regionalnych. Uczniowie szkoły to laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, a absolwenci szkoły to często jedni z czołowych muzyków w Polsce oraz artyści Filharmonii Zielonogórskiej.

Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór pedagogiczny nad szkołą  sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Nauka w szkole jest bezpłatna.
W 2020 roku szkoła obchodziła  jubileusz 70-lecia.

 

Honorata Górna
Dyrektor PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze